Participació, co-disseny i co-creació del pati de l’escola Dovella

Espais públics i equipaments

Participació interna en organitzacions

El projecte neix de la inquietud de la comunitat educativa de l´escola Dovella al Districte de Sant Martí, per tal de millorar el pati de l’escola. El pati és l’espai principal de relació i de joc entre l’alumnat, es tracta d’un espai reduït i no respon a les necessitats del centre. Essent un espai d’aprenentatge i relació clau en el desenvolupament dels infants, el projecte vol incidir en la seva millora i potenciar la participació activa i treball en xarxa de tota la comunitat educativa. Per aquest motiu el projecte s’emmarca en un procés participatiu.

El projecte s´ha desenvolupat en quatre fases: la inicial és una fase de diagnosi col·lectiva on es defineixen els eixos d´intervenció;  a la segona, es dissenya una proposta per a la transformació del pati a través de tallers i jornades participatives; a la tercera, es fa realitat la materialització a càrrec del Departament d´Ensenyament; i, per últim, a la quarta fase s’avalua l’impacte d’aquesta transformació.

Objectius

L’objectiu principal és redefinir l’espai del pati i implicar-hi tota la comunitat educativa, nens i nenes, claustre de professors, monitors i famílies, per dotar-lo de recursos utilitzant una perspectiva de gènere i sostenibilitat, potenciant l’espai com a espai de joc, relació i aprenentatge.

A la primera fase es busca fer un mapa de les relacions, l’espai i els jocs que es desenvolupen al pati, per tal de poder identificar-ne fortaleses i mancances. Es realitzaran diferents sessions d’observació i de treball amb els diferents agents de la comunitat educativa.

La segona fase se centra en la concreció de les actuacions i el redisseny de l’espai i els seus recursos. Es treballarà mitjançant tallers de disseny on un grup motor i un grup de treball (tots dos integrats per diferents representants de la comunitat educativa) impulsaran el projecte i les fases.

La tercera fase és la de materialització que, a causa de l’envergadura de les obres, se’n farà càrrec el Departament d’Ensenyament.

La quarta fase és l’avaluació de l’impacte on a través de diferents eines com entrevistes, observacions i activitats adreçades als infants s’avalua quins canvis s’han produït a partir de la transformació del pati.

Enfocament i accions

Per dur a terme aquest projecte es va formar un grup motor que va donar seguiment a tot el procés i es va comptar amb la participació de tècniques d’investigació social i expertes en coeducació.

Les accions desenvolupades van ser:

  • Sessions d’observació i de treball participatiu amb els diferents agents de la comunitat educativa.
  • Tallers de disseny on un grup motor i un grup de treball (tots dos integrats per diferents representants de la comunitat educativa) van impulsar el projecte en les diferents fases.
  • Materialització de les obres a càrrec del Departament d’Ensenyament.
  • Entrevistes, observacions i activitats adreçades als infants per avaluar els canvis produïts a partir de la transformació del pati.

Mapatge d’activitats per tipus

Tallers amb l’alumnat

Sessions de co-contrucció de prototips

Persones i entitats vinculades

Es va implicar tot l’alumnat de l’escola, les seves famílies, el professorat i monitors i monitores del menjador.

Resultats

Els resultats finals d’aquest projecte va ser tres:

  1. La memòria del procés en la qual es recullen totes les aportacions i el nombre de persones participants. 
  2. Un avantprojecte a partir del qual el Consorci d’Ensenyament va desenvolupar el projecte bàsic i executiu de la transformació.
  3. Un informe post-ocupacional en el qual es recull l’impacte general de la transformació.